Γραπτή ερώτηση αριθ. 2742/90 του κ. Jaak Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Άσκηση νομικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος υπό μορφή προσωπικών ή πολυπροσώπων εταιρειών