Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/986 (2019. gada 7. marts), ar ko attiecībā uz tādu jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju pārraudzību, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)