Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1746 на Комисията от 1 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (текст от значение за ЕИП)