Kopīgs priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses, attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par Apvienotās komitejas reglamentu un par apakškomiteju un darba grupu pilnvaru pieņemšanu$