Дело T-655/13: Решение на Общия съд от 28 януари 2015 г.  — Enercon/СХВП (преливащи се пет нюанса на зеления цвят) (Марка на Общността — Заявка за марка на Общността, която представлява преливащи се пет нюанса на зеления цвят — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Преквалификация на заявената марка — Член 43, параграф 2 от Регламент № 207/2009)