Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2199 av den 17 oktober 2019 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden