Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2199, annettu 17 päivänä lokakuuta 2019, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta