Делегиран регламент (ЕС) 2019/2199 на Комисията от 17 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба