Απόφαση (ΕΕ) 2019/2248 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της