Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (COM(2000) 774 - C5-0752/2000 — 2000/0306(AVC))