Υπόθεση C-292/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – PORR Építési Kft. κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) – Βάση επιβολής του φόρου – Μείωση – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 90 – Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας – Απαίτηση που έχει καταστεί μη εισπράξιμη à la suite d’une procédure de faillite)