ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2550/03 υποβολή: Avril Doyle (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση κοινοτικής καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας.