Rådets beslut (EU) 2021/925 av den 7 juni 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 och 157 samt förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 4 och 9