Vec T-762/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júla 2019 — Sony a Sony Electronics/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s optickými diskovými mechanikami — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Kartelové dohody týkajúce sa verejných súťaží na optické diskové mechaniky pre prenosné a stolové počítače — Porušenie na základe cieľa — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Zásada riadnej správy vecí verejných — Pokuty — Jediné a pokračujúce porušenie — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“)