Υπόθεση T-762/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2019 — Sony και Sony Electronics κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των οδηγών οπτικών δίσκων — Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Συμφωνίες σύμπραξης σε διαγωνισμούς με αντικείμενο οδηγούς οπτικών δίσκων για φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές — Παράβαση εκ του αντικειμένου — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολόγησης — Αρχή της χρηστής διοίκησης — Πρόστιμα — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων)