Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/462 av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantag för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (Text av betydelse för EES.)