Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/462 z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England (Text s významom pre EHP)