Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/462 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai (Bank of England) piemērojamo atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ.)