2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/462, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 (Tekstas svarbus EEE.)