Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/462, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega (EMPs kohaldatav tekst)