Делегиран регламент (ЕС) 2019/462 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета за прозрачност преди и след сключването на сделките (Текст от значение за ЕИП.)