Писмен въпрос P-3575/10, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Съвета. Положение в Хондурас