Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της σύμβασης μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό όσον αφορά την αίτηση προσχώρησης στην εν λόγω σύμβαση που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2019/510 του Συμβουλίου