Komission asetus (EY) N:o 868/2008, annettu 3 päivänä syyskuuta 2008 , maatilojen tulojen selvittämiseen ja niiden taloudellisen toiminnan analysointiin käytettävästä maatilailmoituksesta