Υπόθεση C-410/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 10ης Ιανουαρίου 2019 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Διαδικασία που κίνησε η A Oy [Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και γʹ — Άρθρο 14, παράγραφος 1 — Άρθρο 24, παράγραφος 1 — Πράξεις εξ επαχθούς αιτίας — Πράξεις σε περίπτωση αντιπαροχής συνιστάμενης εν μέρει σε παροχή υπηρεσιών ή αγαθών — Σύμβαση κατεδαφίσεως — Σύμβαση αγοράς για αποσυναρμολόγηση]