Υπόθεση T-217/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 – FVE Holýšov I κ.λπ. κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις – Αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές – Μέτρα που θεσπίζουν ελάχιστη εγγυημένη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ή πριμοδοτούν τους παραγωγούς αυτού του είδους ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση των αρχικών μέτρων – Απόφαση που κηρύσσει το καθεστώς ενισχύσεων συμβατό με την εσωτερική αγορά κατά το πέρας του προκαταρκτικού σταδίου εξέτασης – Άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο γ', ΣΛΕΕ – Δικαιούχοι της ενίσχυσης και μέτοχοι των δικαιούχων – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – Κρατικοί πόροι – Αρμοδιότητα της Επιτροπής να εξετάζει τη συμβατότητα των μέτρων με άλλες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης πέραν των σχετικών με τις κρατικές ενισχύσεις)