Kohtuasi T-38/19: Üldkohtu 8. juuli 2020. aasta otsus – Portugal versus komisjon (EAGF ja EAFRD – Rahastamisest välja jäetud kulud – Nõuetele vastavuse eeskirjade rikkumine – Sallivus ja leebem kohtlemine sanktsioonide vallas – Kindlamääraline finantskorrektsioon – Liidu rahalise kahju hindamine – Proportsionaalsus – Õiguspärane ootus)