Pregunta escrita E-003985/13 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) a la Comisión. Vacuna Infanrix