Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2010