Υπόθεση T-333/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 — ATC κ.λπ. κατά Επιτροπής (Εξωσυμβατική ευθύνη — Εισαγωγή πτηνών — Συμφωνία επί του ακριβούς ποσού της αποζημιώσεως — Κατάργηση της δίκης)