P7_TA(2012)0412 Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD)) P7_TC1-COD(2010)0383 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie)