Υπόθεση C-609/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Γαλλία) στις 13 Αυγούστου 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA κατά VE