Υπόθεση T-826/19: Προσφυγή της 4ης Δεκεμβρίου 2019 – Tazzetti κατά Επιτροπής