Περίληψη απόφασης της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2019, σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ (AT.40049 — Mastercard II) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 241 final] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)