Решение (ЕС, Евратом) 2018/1451 на Европейския парламент от 18 април 2018 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година