Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8752 — CPPIB/BHL/BGL) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )