Дело C-433/18: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — ML/Aktiva Finants OÜ (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Изискване за осигуряване на ефективни правни средства за защита и условие за състезателност на производството — Решение на национална юрисдикция, с което се допуска изпълнение на съдебно решение, постановено от съд или правораздавателен орган на друга държава членка — Национално производство по допускане на жалба до разглеждане пред въззивна инстанция)