Υπόθεση C-566/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour d’appel (Λουξεμβούργο) στις 25 Ιουλίου 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg κατά JR