Οδηγία 66/722/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1966, περί τροποποίησης της οδηγίας του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963, περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τους παράγοντες συντήρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση