Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/3 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2019 για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων των αχιβάδων (Venus spp.) σε ορισμένα ιταλικά χωρικά ύδατα