Mål T-299/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 26 juni 2018 – Strabag Belgium mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Ansökan om uppskov med verkställighet — Väntetid — Onormalt lågt anbud — Fumus boni juris — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)