Предварително уведомление за концентрация (Case M.9963 — Iliad S.A./Play Communications S.A.) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 319/05