Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2018/779, 19. veebruar 2018, mis käsitleb tarindites kasutamiseks mõeldud metalliga pealistatud kihiliste paneelide suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (EMPs kohaldatav tekst )