Pomoc państwa – Belgia – Pomoc państwa SA.54002 (2019/NN) – Zwolnienie z opodatkowania nadmiernych zysków przyznane Knauf Insulation – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.