Κρατική ενίσχυση — Βέλγιο — Κρατική ενίσχυση SA.54002 (2019/NN) — Φοροαπαλλαγή πλεοναζόντων κερδών που χορηγήθηκε στην Knauf Insulation — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.