P8_TA(2017)0005 Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo: procedurer for anvendelsen ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (COM(2016)0460 — C8-0327/2016 — 2016/0218(COD)) P8_TC1-COD(2016)0218 Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/… om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side