Απόφαση (ΕΕ) 2017/599 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017, σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 2001]$