Официален вестник на Европейския съюз, L 23, 27 януари 2010г