Επτά σημεί α που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 στο πλαίσιο της προετοιμασίας