Rozhodnutie Spoločného výboru č. 57/2017 zriadeného na základe Dohody o vzájomnom uznávaní medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 5. júna 2018, ktoré sa týka zaradenia orgánov posudzovania zhody do sektorovej prílohy pre elektromagnetickú zlučiteľnosť [2018/1053]